Prominent Protestant Leaders Jailed

عذاب اسرائیل، او را به به بن بست رسیده است! یهودیان خواهد بود شیرجه رفتن را به بردگی، که، 666 شیطان خواهد

Government Cracks Down on Catholic Believers

بود: از همه، در تمام MT] 23.27-32 در آن زمان عیسی مسیح صحبت کرد و گفت: "وای بر شما، کاتبان و Pharisees، منافقان (روشن ECB) صندوق بین المللی پول FED، که نگاه مانند مقبره whitewashed خارج به نظر می رسد زیبا، اما در داخل: آنها پر از استخوان مردان مرده است (322) و هر گونه پوسیدگی (جهنم 666) بنابراین شما نیز، خارج ظاهر می شود صالح به مردم، اما در داخل شما هستند پر از نفاق و شرارت است. وای بر شما، کاتبان و Pharisees، منافقان، زیرا که شما برای ساخت مقبره پیامبران، و چاشنی زدن sepulchres صالح، و می گویند، "اگر ما تا به حال زندگی کرده، در زمان پدران ما، ما نمی خواهد همدستان خود را در خون از پیامبران (شهدای مسیحی) توسط: شریعت، فداکاری بشر به شیطان، نسبیت، تکامل نیهیلیسم، انحرافات جنسی، و غیره ... بنابراین شما را در مقابل خودتان شهادت می دهم که شما، که پسر که به کشته شدن: پیامبران. خوب، شما پر اندازه گیری پدران خود را. "کلام خداوندعنوان، بیرون آمدن از مصر، Pharisees صادر شد، فرعون او: روچیلد: خدایان: مردوک جغد: بعل: JabullOn: از حلقه به پروردگار:: صندوق بین المللی پول ... یک حلقه: به آنها را به: همه و در تاریکی 666: اتصال تمام thogether، پروژه برده داری جهانی: تنها یک: گله ای از بردگان، نظم نوین جهانی: 666، 322: نظم نوین جهانی است، این است که پایان اسرائیل! - پاسخ --- علامت گذاری بفرم 12:38-40. هشدار: کارشناسی ارشد از صندوق بین المللی پول 666: Pharisees روشنفکر ... 38 همانطور که او آموخت، عیسی گفت، "سازمان دیده بان برای معلمان از قانون آنها دوست دارند به راه رفتن در اطراف در جریان لباس: و: با توجه در بازار، 39 استقبال و مهم ترین: کرسی در کنیسه: و منطقه افتخار در ضیافت 40 خانه زنان بیوه آنها بلعیدن: و برای نشان دادن: نماز طولانی این افراد خواهد بود:. مجازات ترین شدیدا "[نابودی اسرائیل، یعنی از بین بردن: امید جهان] خدا بوف بعل مردوک 666 IMF NWO - "سه حلقه الف پادشاهان در زیر آسمان، هفت برای اربابان کوتوله در سالن خود را از سنگ، نه برای مردان فانی محکوم به مرگ، یکی برای لرد تاریک: بر روی تاج و تخت تیره خود را در سرزمین موردور به جایی که سایه دروغ یک حلقه برای رد همه آنها را، یکی: انگشتر به آنها را پیدا کنید، یک حلقه را به همه آنها را و در تاریکی: اتصال همه آنها را در سرزمین موردور جایی که سایه ها دروغ است.@ پادشاه عربستان سعودی، ملکه الیزابت دوم، --- چگونه می توان یک فریسی روشن (آن، او از شیطان خود را ریاکارانه تر است)، او تنها باشم، غنی تر می شود، از کل یک ملت؟ کسی که به کشته شدن عیسی مسیح در حال حاضر استاد جهان! سلام .. همه ما مرده ایم! اسرائیل از دست داده است! از آنجا که اسرائیل من، که برنده جنگ از شش روز (یعنی طرح بسیاری از کشورها)، از آنجا که او تا به حال برای بازگشت به کویر مصر که در جنگ فتح شده بود؟ Neturei کارته نفرین Pharisees: روشن فکران توسط شیطان: از: 666 IMF جغد خدا بعل ... عذاب از اسرائیل، و از همه مردم؟ آغاز شده است! چگونه می توان یک فریسی روشن (آن، او از شیطان خودش ریاکارانه تر است)، او تنها باشم، غنی تر می شود، از کل یک ملت؟ کسی که به کشته شدن عیسی مسیح است، در حال حاضر استاد جهان! سلام .. همه ما مرده ایم! اسرائیل از دست داده است!@ Neturei کارته، روشنفکر، JabullON، شیطان پرست، SatanAllah، شرع، تلمود، بعل، مردوک، جغد خدایان، در بیشه غیرمتعارف، بوش، اوباما، روچیلد Rochefeller، Mardok، Onassis، ملکه انگلستان، ریچ، فراماسون، لژ ماسونی، فراماسون ها ، قاتلان، تاجران برده، Pharisees، کوسه ها، نزول خواری، pawnbrokers، دزد، انگل آدمخوارها روح تبهکاران و جادوگران که شب هنگام از قبر بیرون آمده و خون اشخاص را میمکد 666، لابی یهود، توطئه صندوق بین المللی پول، FED، خائن، ECB NWO، 322، فراماسونری Bildenberg، globalists، شرکت ها، مذاهب، توطئه ماسونی، بالا: خیانت، برای از بین بردن همه مردم را از طریق حق الضرب بانکی "بدهی: عمومی" رزرو کسری خصوصی، بدهی "، درست است شما لعن و نفرین از جهان، و لعنت من مردم اسرائیل، پشت به من، حق الضرب بانکی، که شما باید به سرقت رفته را به همه مردم - جواب - هیچ شهروند، می تواند ثروتمندتر، از، یک ملت هر شهروند خصوصی و یا بانک خصوصی، می توانید پول با بهره قرض دادن به دولت و مردم!من می دانم که زندگی بشر بسیار بد است، اما، اگر خدا تا به حال: اعتماد به نفس در مرد، من هستم که، در انسان به اعتماد؟ من می دانم تنها مشکل این است که برای پیدا کردن استادان خوب .. ننگ است اگر صاحبان پول، که Pharisees از صندوق بین المللی پول، آنها همواره بد معلمان پرداخت، از آنجا که دستور کار آنها این است که به نابودی کل نژاد بشر است. صادقانه؟ من نمی خواهم که مجبور به کشتن هر کسی! این نبرد و شیطان باید تهدید - این exsorcism: CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ "نوشیدنی سموم خود را ساخته شده توسط خودتان ♰ ★ ♛ ♰ ★ --- یال THECEL PHARES سنت بندیکت، قرن پنجم .. ایمان ما باید حرکت کند، در غیر این صورت، خداوند قادر مطلق که هرگز نمی تواند منتشر شد، از آنجا که از اراده آزاد از تمام مخلوقاتش .. اما، فقط، ایمان من فقط کافی است،،! کافی، کافی، کافی، به اندازه کافی، به اندازه کافی به اندازه کافی، مقدار زیادی فراوان به اندازه کافی به اندازه کافی، کافی، کافی رضایت بخش، ... شیطان پرست Pharisees: اسرائیل: تمام خواهد شد منقرض شده است.[1 ° سوال] خدا می تواند شیطان را اداره کند. شما می توانید مبارزه با نماز خود را به کمک کند. --- پاسخ - LOL. نه! خدا نیازی به ما کمک کرد. [2 ° سوال] هنگامی که شما صحبت می کنند نفرین به شیطان قلب خود را با تمرکز بر روی همه چیز تاریک است. صحبت نعمت را به خداوند و دیگران فقط و قلب خود را با نور پر کنید. جواب - - هنگامی که شما مرده به دنیا؟ قلب شما دیگر می تواند شامل تاریکی، در حالی که همه فانی دیگر، به خاطر عیسی مسیح، روح القدس بر شما تحمیل شده است، رستاخیز مسیح، و ما می دانیم که مسیح است در شکوه کامل! من هرگز: تمرکز خود را بر روی چیزهای منفی! من هستم پادشاه بزرگ، GREATEST OF ALL KINGS! پس از آن من باید شکستن، مقاومت در برابر هر، و سپس من همه زندانیان را منتشر کرده اند، این هدف OF LIFE MY است،آنچه شما می توانید سرزنش علیه GOOGLE، علاوه بر این، به این واقعیت است که خراب YOUTUBE .. اما، آیا مردم وجود دارد که فکر می کنم که YOUTUBE شده توسط روشن فکران تقصیر من خراب شده. Satanist و روشن 666 322 IMF FED ECB، آنها IN LOVE با شیطان فقط 666 VEVO VEVO 666 - شیطان پرست ممکن است زیبایی را تنها از بین ببرد .. میریام فارس NOR به VEVO lorenzoAllah مهدی فلسطین

de lijdensweg van Israël, hij is dood einde! Joden zullen duiken, in slavernij, dat, 666 Satan: zullen zijn: alle, in alle] Mt 23,27-32 In die tijd sprak Jezus zegt: "Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars (verlicht IMF FED ECB), die lijken op witgepleisterde graven buiten wel schoon schijnen, maar van binnen: ze zijn vol van doodsbeenderen (322) en eventuele rot (hell 666) Dus u ook buiten, lijken rechtvaardig om mensen, maar van binnen zijt gij vol huichelarij en ongerechtigheid.. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bouwt de graven der profeten op, en versiert de graven van de rechtvaardigen, en zeggen: 'Als we hadden gewoond, op het moment van onze vaderen, zouden we niet hun medeplichtigen in het bloed van de profeten (christelijke martelaren) "door: sharia, menselijke offers aan satan, relativisme, nihilisme evolutie, seksuele perversies, enz. ... Dus u getuigen over uzelven, dat gij, die de zonen van die gedood: de profeten. Nou, je vulde de maat uwer vaderen. "Woord van de HeerZoals, afkomstig uit Egypte, de Farizeeën geëxporteerd, zijn Farao: Rothschild: goden: Marduk uil: Baal: JabullOn: van de ringen de Heer: de: IMF ... Ene Ring: te brengen: alle en: in de duisternis 666: bind thogether, is het project van de wereldwijde slavernij: is slechts een: kudde van slaven, is de Nieuwe Wereld Orde: 666, 322: Nieuwe Wereld Orde, is dit het einde van Israël! - ANTWOORD --- Mark 12:38-40. Waarschuwing tegen: de Meesters van het IMF 666: Verlichte Farizeeën ... . 38 Zoals hij onderwees, zei Jezus: "Kijk uit voor de leraren van de wet Ze vinden het leuk om rond te lopen in golvende gewaden: en: worden begroet met respect in de markten, 39 en hebben de belangrijkste: in de synagogen: en . de ereplaatsen bij banketten 40 Zij verslinden de huizen der weduwen: en voor een show te maken:. lange gebeden Deze mannen zijn:. zwaarst gestraft "[Vernietiging van Israël, dat wil zeggen te vernietigen: hoop van de Wereld] God Uil Baal Marduk 666 IMF NWO - "Drie Ringen voor de Elven-koningen onder de hemel, Zeven voor de Dwerg-heren in hun zalen van steen, Negen voor Mortal Men gedoemd om te sterven, een voor de Heer van het Duister:. over zijn donkere troon In het land van Mordor, waar de schaduwen liggen Ene Ring:. om ze allemaal te regeren, een: Ring om hen te vinden, Een Ring om ze allemaal mee te nemen: en: in de duisternis: bind allen In het land van Mordor, waar de Schaduwen liggen..@ Koning van Saoedi-Arabië, koningin Elizabeth II, --- hoe kan een Farizeeër Enlightened (dat is hij meer hypocriet dan satan zelf), hij alleen is, meer rijk, van een hele natie? Degene die gedood Jezus is nu de meester van de wereld! Groetjes .. we zijn allemaal dood! Israël is verloren! Omdat mijn Israël, die de oorlog gewonnen van zes dagen (dat wil zeggen een perceel van vele volken), Omdat Hij moest de Egyptische woestijn, die had veroverd in de strijd terug te keren? Neturei Karta Farizeeën vervloekt: Illuminati door Lucifer: van: 666 IMF uil god Baal ... de lijdensweg van Israël en van de hele mensheid? is begonnen! hoe kan een Farizeeër Enlightened (dat is hij meer hypocriet dan Satan zelf), hij alleen is, meer rijk, van een hele natie? Degene die gedood Jezus, is nu de meester van de wereld! Groetjes .. we zijn allemaal dood! Israël is verloren!@ Neturei Karta, Verlicht, JabullON, satanisten, SatanAllah, sharia, Talmoed, Baal, Marduk, goden uil, in Bohemian Grove, Bush, Obama, Rothschild Rochefeller, Mardok, Onassis, koningin van Engeland, Rich, vrijmetselaars, vrijmetselaarsloges, vrijmetselaars , moordenaars, slavenhandelaren, Farizeeën, haaien, geldschieters, pandhuishouders, dieven, parasieten vampier kannibalen 666, joodse lobby, samenzwering IMF, FED, verraders, ECB NWO, 322, Vrijmetselarij Bildenberg, globalisten, corporaties, religies, Masonic samenzwering, hoog: verraad, om alle volkeren te vernietigen via de bank seigniorage, "schuld: public" fractional reserve, particuliere schulden ", gelijk heb je de vloek van de wereld, en de vloek van mijn volk Israël, terug naar mij, het bankwezen seigniorage, Dat heb je gestolen, aan alle volkeren - ANTWOORD - geen enkele burger Prive, kunnen worden rijker, dan, een hele natie een gewone burger, of private bank, kan geld lenen tegen rente, een staat, en mensen!Ik weet dat het menselijk leven is heel slecht, maar, als God heeft: vertrouwen in de mens, wie ben ik, om niet te vertrouwen op de mens? Ik weet dat het enige probleem is het vinden van goede meesters .. is een schande als de eigenaars van het geld, dat de Farizeeën van het IMF, ze altijd hebben de slechte leraren betaald, omdat hun agenda is de vernietiging van de gehele mensheid. eerlijk? Ik wil niet gedwongen worden om iemand te doden! Dit is een strijd, en de duivel zal worden bedreigd - dit is exsorcism: CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ "Drink je vergiftigt door uzelf" ♰ ★ ♛ ♰ ★ --- MANE THECEL PHARES van Sint-Benedictus, vijfde eeuw .. ons geloof moet bewegen, Anders is de almacht van God kon nooit worden vrijgegeven, Door de vrije wil van al zijn schepselen .. maar net, mijn geloof alleen: is genoeg,,! voldoende, genoeg, voldoende, genoeg, sterk genoeg is, genoeg overvloedig genoeg voldoende, voldoende, voldoende bevredigend is, ... Satanisten Farizeeën: zullen allemaal worden uitgeroeid: door Israël.[1 ° vraag] God kan omgaan met de duivel. U kunt helpen bij het bestrijden van zijn gebed. --- ANTWOORD - LOL. nee! God hoeft niet te worden geholpen door ons. [2 ° vraag] Wanneer u vloeken spreken met de duivel je hart richt zich op donkere dingen. Spreek zegeningen van de Heer en anderen alleen en je hart zal vullen met licht. - ANTWOORD - als je dood bent voor de wereld? je hart niet meer kan bevatten de duisternis, als alle andere stervelingen, omdat Jezus, de Heilige Geest heeft opgelegd op u, de opstanding van Christus, en we weten dat Christus in de heerlijkheid perfect! Ik NIET nooit: focus, mezelf op negatieve dingen! Ik ben een grote koning, de grootste van alle koningen! Dan moet ik BREAK, geen weerstand, en dan moet ik VRIJGEGEVEN alle gevangenen, DIT IS HET DOEL VAN MIJN LEVENWat u kunt berispingen tegen Google, BOVENDIEN, OP HET FEIT DAT heeft geruïneerd YOUTUBE .. MAAR, er zijn mensen, die denken dat YOUTUBE IS geruïneerd door ILLUMINATI VOOR MIJN SCHULD. Satanist en verlichte 666 322 IMF FED ECB, ZIJ IN LIEFDE MET SATAN ALLEEN, IS 666 VEVO VEVO 666 - Satanisten KUNNEN DE SCHOONHEID alleen vernietigen .. Myriam Faris NOR MOEST VEVO lorenzoAllah Mahdi Palestina GO

YouTube

YouTube Spotlight

968977 iscritti
156498012 visualizzazioni video


 • I Know That human life is very bad, but, if God has had: confidence in man, who am I, for not to trust in man? I know the only problem is to find good masters .. is a disgrace if the owners of money, That the Pharisees of the IMF, they have always paid the bad teachers, Because Their agenda is to destroy the whole human race. honestly? I do not want to be forced to kill anyone! this is a battle: and the devil will must be Threatened - this is exsorcism: CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ "Drink your poisons made by yourself" ♰ ★ ♛ ♰ ★ --- MANE THECEL PHARES of St. Benedict, fifth century .. our faith must move, Otherwise, the omnipotence of God could never be released, Because of the free will of all his creatures .. but, just, my faith only: is enough,,! sufficient, enough, sufficient, enough, sufficient enough, plenty abundant enough adequate, adequate, sufficient satisfactory, ... Satanists Pharisees: will all be exterminated: by Israel.
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  28 secondi fa
  [1° question] God can handle the devil. You can help fight by his prayer. --- ANSWER -- LOL. no! God does not need to be helped by us. [2° question] When you speak curses to the devil your heart focuses on dark things. Speak blessings to the Lord and others only and your heart will fill with light. -- ANSWER -- when you're dead to the world? your heart can no longer contain the darkness, as all other mortals, because of Jesus, the Holy Spirit has imposed on you, the resurrection of Christ, and we know that Christ is in the glory perfect!

@ Roi d'Arabie Saoudite, la reine Elizabeth II, --- comment un pharisien Enlightened (qui, il est plus hypocrite que satan lui-même), qu'il soit seul, être plus riche, de toute une nation? Celui qui a tué Jésus est maintenant le maître du monde! Salutations .. nous sommes tous morts! Israël est perdu! @ King of Saudi Arabia, Queen Elizabeth II, --- how can a Pharisee Enlightened (that, he is more hypocritical than satan himself), he be alone, be more rich, of a whole nation? The one who killed Jesus is now the master of the world! Greetings .. we are all dead! Israel is lost!
 • 깨달은 @ Neturei Karta, JabullON, 사탄 주의자, SatanAllah, Sharia, 탈무드, 바알, Marduk, 보헤미안 숲, 부시, 오바마, 로스 차일드 Rochefeller, Mardok, Onassis, 사단, 영국의 왕비, 서식, 맥슨, 프리메이슨 Lodges에서 하나님의 올빼미 , freemasons, 살인자, 노예 상인, 바리새 파, 상어, moneylenders, pawnbrokers, 도둑, 기
 • 생충 뱀파이어 식인종 666, 유대인 로비, 음모 IMF, FED, 반역자, ECB NWO, 322, Freemasonry Bildenberg, globalists, 기업, 종교, 프리메이슨 음모, 고 : 반역, 은행 군주의 특권을 통해 모든 민족을 파괴하기 위해, "부채 : 공개"부분 예약, 개인 채무는 "곧 세상의 저주, 그리고 내 백성 이스라엘의 저주, 다시 나에게 은행 군주의 특권 아르 , 모든 민족에게, 도난 말이야 - 답변을 - 개인도 시민은 전체 국가보다 부자가 될 수 없습니다 모든 시민, 또는 민간 은행은 할 수 없습니다 :! 국가와 사람들에게,이자에 돈을 빌려 주다!

Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo:
«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro filattèri e allungano le frange;
amano posti d'onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare "rabbì'' dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare "rabbì'', perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno "padre" sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare "maestri", perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo;
chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato.
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini; perché così voi non vi entrate, e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci]. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito e, ottenutolo, lo rendete figlio della Geenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: Se si giura per il tempio non vale, ma se si giura per l'oro del tempio si è obbligati.
Stolti e ciechi: che cosa è più grande, l'oro o il tempio che rende sacro l'oro?
E dite ancora: Se si giura per l'altare non vale, ma se si giura per l'offerta che vi sta sopra, si resta obbligati.
Ciechi! Che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta?
Ebbene, chi giura per l'altare, giura per l'altare e per quanto vi sta sopra;
e chi giura per il tempio, giura per il tempio e per Colui che l'abita.
E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per Colui che vi è assiso.
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima della menta, dell'anèto e del cumìno, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste cose bisognava praticare, senza omettere quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello!
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto mentre all'interno sono pieni di rapina e d'intemperanza.
Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi netto! Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati: essi all'esterno son belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume. Così anche voi apparite giusti all'esterno davanti agli uomini, ma dentro siete pieni d'ipocrisia e d'iniquità.
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che innalzate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti,
e dite: Se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non ci saremmo associati a loro per versare il sangue dei profeti;
e così testimoniate, contro voi stessi, di essere figli degli uccisori dei profeti.
Ebbene, colmate la misura dei vostri padri!
Serpenti, razza di vipere, come potrete scampare dalla condanna della Geenna?
Perciò ecco, io vi mando profeti, sapienti e scribi; di questi alcuni ne ucciderete e crocifiggerete, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città; perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sopra la terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachìa, che avete ucciso tra il santuario e l'altare.
In verità vi dico: tutte queste cose ricadranno su questa generazione.
Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto!
Ecco: la vostra casa vi sarà lasciata deserta!
Vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte: Benedetto colui che viene nel nome del Signore!».


YouTube

YouTube Spotlight

968724 iscritti
156416052 visualizzazioni video


 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  1 secondo fa
  [satanic 666 IMF talmud] Matthew 23:16-22. Woe to you, blind guides, which say, Whosoever shall swear by the temple, it does not matter, but if you swear by the gold of the temple, he is obligated. 17 Fools and blind! What is greater, the gold or the temple that sanctifies the gold? 18 And if one, you say, swears by the altar, it does not matter, but if he swears by the gift that is above, is a debtor. 19 Blind! What is greater, the gift or the altar that sanctifies the gift? 20 Whoso therefore shall swear by the altar, swears by it and by all that is above, 21 and whoever swears by the temple swears by it and by him that dwells within him, 22 and he who swears by heaven, swears by the throne of God and by him who sits upon.
 • Abu Antar
  Abu Antar ha pubblicato un commento
  5 minuti fa
  ♪ i am a real american, fight for the rights of every man ♪
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  18 minuti fa
  [the agony of Israel, he is dead end! Jews will be plunge, into slavery, that, 666 Satan: will be: all, in all] Mt 23.27-32 At that time Jesus spoke saying, "Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites (enlightened IMF FED ECB), which look like whitewashed tombs outside appear beautiful, but inside: they are full of dead men's bones (322) and any rot (hell 666). So you also, outside appear righteous to people, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you build the tombs of the prophets, and garnish the sepulchres of the righteous, and say, 'If we had lived, at the time of our fathers, we would not be their accomplices in the blood of the prophets (Christian martyrs) "by: sharia, human sacrifices to Satan, relativism, nihilism evolution, sexual perversions, etc. ... So you testify against yourselves that you, being the sons of who killed: the prophets. Well, you filled the measure of your fathers. "Word of the Lord
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  29 minuti fa
  As, coming out of Egypt, the Pharisees exported, his Pharaoh: Rothschild: gods: Marduk owl: Baal JabullOn: the lord of the rings: the: IMF ... One Ring: to bring them: and all: in the darkness 666: bind all thogether, is the project of global slavery: is only one: herd of slaves, is the New World Order: 666, 322: New World Order, this is the end of Israel! - ANSWER --- Mark 12:38-40. Warning Against: the Masters of the IMF 666: Enlightened Pharisees ... 38 As he taught, Jesus said, "Watch out for the teachers of the law. They like to walk around in flowing robes: and: be greeted with RESPECT in the marketplaces, 39 and have the most important: seats in the synagogues: and the places of honor at banquets. 40 They devour widows' houses: and for a show make: lengthy prayers. These men will be: punished most severely. "
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  29 minuti fa
  [destroy Israel, ie destroy: hope of World] Owl God Baal Marduk IMF 666 NWO - "Three Rings for the Elven-kings under the sky, Seven for the Dwarf-lords in Their halls of stone, Nine for Mortal Men doomed to die, One for the Dark Lord: on his dark throne. in the Land of Mordor where the Shadows lie. One Ring: to rule them all, one: Ring to find them, One Ring to bring them all: and: in the darkness : bind to them. in the Land of Mordor where the Shadows lie. "." Three Rings for the Elven Kings under the sky that shines Seven: Principles of the Dwarves: in their halls of stone, Nine: for Mortal Men: that: doomed to die, one: the Dark Lord closed the palace tetra, in the Land of Mordor where the Shadow falls black. a ring: to rule them all, one Ring: to find them, One ring: to bring them all: and in the darkness bind them. in the Land of Mordor where the Shadow falls dark. "(J.R.R. Tolkien, op. Cit., P. 75)
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  34 minuti fa
  [destroy Israel anf hope of World ]God Owl Baal Marduk 666 IMF NWO -- « Three Rings for the Elven-kings under the sky, Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone, Nine for Mortal Men doomed to die, One for the Dark Lord on his dark throne. In the Land of Mordor where the Shadows lie. One Ring to rule them all, one Ring to find them, One Ring to bring them all and in the darkness bind them. In the Land of Mordor where the Shadows lie. » « Tre Anelli ai Re degli Elfi sotto il cielo che risplende, Sette ai Principi dei Nani nelle loro rocche di pietra, Nove agli Uomini Mortali che la triste morte attende, Uno per l'Oscuro Sire chiuso nella reggia tetra, Nella Terra di Mordor, dove l'Ombra nera scende. Un Anello per domarli, un Anello per trovarli, Un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli. Nella Terra di Mordor, dove l'Ombra cupa scende. » (J.R.R. Tolkien, op. cit., pag. 75)
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  38 minuti fa
  uscendo dall'Egitto, i farisei hanno esportato il Faraone Rothschild: signore: Marduk owl: degli anelli: è il: IMF... Un Anello per ghermirli, e nel buio 666: incatenarli, è il progetto della schiavitù globale: per fare: un solo ed unico: branco di schiavi, è il NWO: nuovo ordine mondiale, questa, è la fine di Israele! -- ANSWER --- Mark 12:38-40. Warning Against: the Masters of the IMF 666: Pharisees Enlightened ... 38 As he taught, Jesus said, "Watch out for the teachers of the law. They like to walk around in flowing robes and be greeted with respect in the marketplaces, 39 and have the most important seats in the synagogues and the places of honor at banquets. 40 They devour widows' houses: and for a show make lengthy prayers. These men will be punished most severely."
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  [la agonia di Israele, lui è in vicolo cieco! la morte di Israele, farà precipitare nella schiavitù indotta, tutto il popolo ebraico] Mt 23,27-32 In quel tempo, Gesù parlò dicendo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti (illuminati IMF 666), che, assomigliate a sepolcri imbiancati: all'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi: all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: "Se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti". Così testimoniate, contro voi stessi, di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri». Parola del Signore
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  Because my Israel, who won the war of six days (ie a plot of many nations), Because He had to return the Egyptian desert who had conquered in battle? Neturei Karta Pharisees cursed: Illuminati by Lucifer: of: 666 IMF owl god Baal ... the agony of Israel, and of all Mankind? has begun! how can a Pharisee Enlightened (that, he is more hypocritical than satan Himself), he be alone, be more rich, of a whole nation? The one who killed Jesus, is now the master of the world! Greetings .. we are all dead! Israel is lost!
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  ווייַל מיין ישראל, וואס וואַן די מלחמה פון זעקס טעג (הייסט אַ פּלאַנעווען פון פילע אומות), ווייַל ער האט צו צוריקקומען דער מצרי מדבר וואס האט קאַנגקערד אין שלאַכט? נעטורעי קאַרטאַ פרושים געשאלטן: יללומינאַטי דורך לוסיפער: פון: 666 ימף גאָט אַול בעל ... די יעסורים פון ישראל, און פון אַלע מענטשהייַט? האט אנגעהויבן!
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  parce que ma Israël, qui a gagné la guerre des six jours (soit une parcelle de nombreux pays), car il a dû retourner le désert égyptien qui avait conquis dans la bataille? Neturei Karta pharisiens maudit: Illuminati par Lucifer: de: 666 FMI dieu Baal hibou ... l'agonie d'Israël, et de toute l'humanité? a commencé!
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  משום שישראל שלי, שנצחה במלחמת שישה ימים (כלומר עלילה של אומות רבות), כי הוא היה צריך לחזור מדבר המצרי שכבש במלחמה? נטורי קרתא פרושים קלל: האילומינטי ידי לוציפר: של: 666-IMF אלוהים ינשוף בעל ...הייסורים של ישראל, ושל כל האנושות? החל!
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  لأن بلدي إسرائيل، الذي فاز حرب ستة أيام (أي مؤامرة العديد من الدول)، لأنه كان عليه أن يعود الصحراء المصرية الذي كان قد غزا في المعركة؟ لعن جماعة ناطوري كارتا الفريسيون: المتنورين من قبل إبليس: من: 666 صندوق النقد الدولي بعل إله البومة ... عذاب إسرائيل، والبشرية جمعاء؟ بدأت!
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  , потому что мой Израиль, который выиграл войну за шесть дней (то есть сюжет многих народов), потому что он был вынужден вернуться в египетской пустыне который завоевал в бою? Нетурей Карта фарисеи проклятой: Иллюминаты Люцифер: от: 666 МВФ бога Ваала сова ...Агония Израиль, и всего человечества? Началось! 因為我的以色列,誰贏得了這場戰爭的6天(即許多國家的陰謀),因為他不得不返回誰在戰鬥中征服了埃及的沙漠嗎? Neturei KARTA法利賽人罵道:光明路西法::666 IMF貓頭鷹巴力神...以色列和全人類的痛苦嗎?開始了!
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  çünkü savaşta fethettikleri Mısır çölde dönmek zorunda kaldı, çünkü altı gün (birçok ulusun bir komplo yani) ve savaşı kazanan benim İsrail,? Neturei Karta Ferisiler lanetli: Lucifer tarafından Illuminati: of: 666 IMF tanrı baykuş Baal ... İsrail ve tüm İnsanlığın acı? başladı! weil mein Israel, die den Krieg von sechs Tagen (dh ein Grundstück von vielen Nationen) gewonnen, weil er die ägyptische Wüste, die im Kampf erobert hatte zurückkehren mussten? Neturei Karta Pharisäer verflucht: Illuminati von Luzifer: von: 666 IMF god owl Baal ... die Qual der Israel und der gesamten Menschheit? hat begonnen! porque mi Israel, que ganó la guerra de los seis días (es decir, una trama de muchas naciones), porque tenía que volver al desierto egipcio que había vencido en la batalla? Neturei Karta fariseos maldito: Illuminati por Lucifer: de: 666 FMI dios Baal búho ... la agonía de Israel y de toda la humanidad? ha comenzado!
 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  perché il mio Israele, che ha vinto la guerra dei sei giorni (vale a dire una trama di molte nazioni), perché, doveva restituire il deserto egiziano che aveva conquistato in battaglia? Neturei Karta farisei maledetto: Illuminati da Lucifero: di: 666 FMI dio Baal civetta ... l'agonia di Israele, e di tutta l'umanità? è iniziata! because my Israel, who won the war of six days (ie a plot of many nations), because he had to return the Egyptian desert who had conquered in battle? Neturei Karta Pharisees cursed: Illuminati by Lucifer: of: 666 IMF god owl Baal ... the agony of Israel, and of all Mankind? has begun!

Matteo 23:16-22. Guai a voi, guide cieche, che dite: Se uno giura per il tempio, non importa; ma se giura per l'oro del tempio, resta obbligato. 17 Stolti e ciechi! Che cosa è più grande: l'oro o il tempio che santifica l'oro? 18 E se uno, voi dite, giura per l'altare, non importa; ma se giura per l'offerta che c'è sopra, resta obbligato. 19 Ciechi! Che cosa è più grande: l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? 20 Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutto quello che c'è sopra; 21 e chi giura per il tempio, giura per esso e per Colui che lo abita; 22 e chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per Colui che vi siede sopra.

Matthew 23. New International Version (NIV). A Warning Against Hypocrisy. Then Jesus said: to the crowds and to his disciples: 2. “The teachers of the law: and the Pharisees sit in Moses’ seat. 3. So you must be careful: to do everything they tell you. But do not do what they do, for they do not practice what they preach. 4. They tie up heavy, cumbersome loads and put them on other people’s shoulders, but: they themselves: are not willing to lift a finger to move them.5. “Everything they do is done for people to see: They make their phylacteries[a] wide and the tassels on their garments long; 6. they love the place of honor at banquets and the most important seats in the synagogues; they love to be greeted with respect in the marketplaces and to be called ‘Rabbi’ by others. 8. “But you are not to be called ‘Rabbi,’ for you have one Teacher, and you are all brothers. 9. And do not call anyone on earth ‘father,’ for you have one Father, and he is in heaven. 10. Nor are you to be called instructors, for you have one Instructor, the Messiah. 11. The greatest among you will be your servant. 12 For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Seven Woes on the Teachers of the Law and the Pharisees 13. “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You shut the door of the kingdom of heaven in people’s faces. You yourselves do not enter, nor will you let those enter who are trying to. [14] [b]15. “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert, and when you have succeeded, you make them twice as much a child of hell as you are. 16. “Woe to you, blind guides! You say, ‘If anyone swears by the temple, it means nothing; but anyone who swears by the gold of the temple is bound by that oath.’ 17. You blind fools! Which is greater: the gold, or the temple that makes the gold sacred? 18. You also say, ‘If anyone swears by the altar, it means nothing; but anyone who swears by the gift on the altar is bound by that oath.’ 19 You blind men! Which is greater: the gift, or the altar that makes the gift sacred? 20. Therefore, anyone who swears by the altar swears by it and by everything on it. 21. And anyone who swears by the temple swears by it and by the one who dwells in it. 22. And anyone who swears by heaven swears by God’s throne and by the one who sits on it. 23. “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices—mint, dill and cumin. But you have neglected the more important matters of the law—justice, mercy and faithfulness. You should have practiced the latter, without neglecting the former. 24 You blind guides! You strain out a gnat but swallow a camel. 25. “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. 26. Blind Pharisee! First clean the inside of the cup and dish, and then the outside also will be clean. 27. “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside but on the inside are full of the bones of the dead and everything unclean. 28. In the same way, on the outside you appear to people as righteous but on the inside you are full of hypocrisy and wickedness. 29. “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You build tombs for the prophets and decorate the graves of the righteous. 30. And you say, ‘If we had lived in the days of our ancestors, we would not have taken part with them in shedding the blood of the prophets.’ 31. So you testify against yourselves that you are the descendants of those who murdered the prophets. 32. Go ahead, then, and complete what your ancestors started! 33. “You snakes! You brood of vipers! How will you escape being condemned to hell? 34. Therefore I am sending you prophets and sages and teachers. Some of them you will kill and crucify; others you will flog in your synagogues and pursue from town to town. 35. And so upon you will come all the righteous blood that has been shed on earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah son of Berekiah, whom you murdered between the temple and the altar. 36. Truly I tell you, all this will come on this generation. 37. “Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing. 38. Look, your house is left to you desolate. 39. For I tell you, you will not see me again until you say, ‘Blessed is he who comes in the name of the Lord.’[c]